#soap

Lastest post

REST 201 - REST vs SOAP

"Xây dựng web service theo chuẩn RESTful là giải pháp tốt nhất cho các hệ thống?"